Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1169 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 8, ал. 9 и 10 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от АПК, Протокол № 27/25.07.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Поради допусната явна фактическа грешка в частта от диспозитива на Решение № 1110, прието с Протокол № 41/11.09.2014 г. на Общински съвет – Русе, с посочени правни и фактически основания за извършване на разпоредителното действие вместо „…Протокол № 20/18.12.2013 на Комисията по общинска собственост…“ да се чете „…Протокол № 27/25.07.2014 на Комисията по общинска собственост…“.
2. В точка 1 и точка 2 на Решение № 1110, прието с Протокол № 41/11.09.2014 г. на Общински съвет – Русе, отпада текста: „…заедно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 63427.156.136.1, със застроена площ от 18 кв.м…“.
В останалата си част решението остава непроменено.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)