Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1169 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет – Русе реши:

I. Приходи – държавни дейности

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово

§2406 „Приходи от наеми на земя“ +9 267 лв.

Всичко приходи държавна дейност: +9 267 лв.

II. Приходи – местни дейности

§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +4 144 лв.

Всичко приходи местна дейност: +4 144 лв.

Всичко приходи по бюджета: +13 411 лв.

III. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Снежанка – Русе“

§1020 „Разходи за външни услуги“ -1 000 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +1 100 лв.

Обект: „Климатик инверторен 12 BTU, 2бр. за ДГ Снежанка“

/било: 4 800 лв.; става:4 200 лв./-600

Обект: „Климатик инверторен 18 BTU за ДГ Снежанка“

/било:2 600 лв.; става:2 100 лв./-500

Обект: „Климатик инверторен 24 BTU за ДГ Снежанка“ +2 100 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово

§1016 „Вода, горива и енергия“ +9 267 лв.

Всичко за дейност: +9 267 лв.

Всичко за функция: +9 267 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1011 „Храна“ +9 109 лв.

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +456 лв.

Обект: „Козирки за Детска ясла 8, гр. Русе“

/било:13775 лв.; става:12729 лв./-1046лв.

Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в

Детска ясла №4,гр. Русе“/било:301087 лв.; става:302589 лв./+ 1502 лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ -5 742 лв.

Обект: „Компютърна конфигурация – 5бр., град Русе за Детски ясли“

/било: 6500 лв.; става: 5358 лв./-1142лв.

Обект: „Компютърни системи – 2 бр. ДЯ 1 и ДЯ 5, град Русе“

/било: 4600 лв.; става:0 лв./-4600лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -3 823 лв.

Обект: „Климатици – 5 бр. – ДЯ 1, ДЯ 8, ДЯ 15, ДЯ 16, ДЯ 5, гр. Русе“

/било: 10400 лв.; става:8995 лв./-1405лв.

Обект: „Стерилизатори за съдове -2 броя – за Детски ясли, град Русе“

/било: 4990 лв.; става: 3420 лв./-1570лв.

Обект: „Детска площадка в Детска ясла №1, град Русе“

/било: 35168 лв.; става: 35016 лв./-152лв.

Обект: „Детска площадка в Детска ясла №4, град Русе“

/било: 35168 лв.; става: 34956 лв./-212лв.

Обект: „Детска площадка в Детска ясла №5, град Русе“

/било: 35186 лв.; става: 34974 лв./-212лв.

Обект: „Детска площадка в Детска ясла №1, град Русе“

/било: 35186 лв.; става: 34914 лв./-272лв.

Средствата в размер на 9 109 лв. се насочват към на същата дейност.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§1016 „Вода, горива и енергия“ -33 000 лв.

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +33 000 лв.

Обект: „Пералня на Община Русе в сграда с идент. 63427.4.609.1

/бвш ДМСГД/ с административен адрес: гр. Русе, ул.

„Н. Й. Вапцаров“ №20“ /било:130 000 лв.; става 163 000 лв./+33 000 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски

комплекси с местен характер“

ОбКИ „Художествена галерия-Русе“

§1020 „Разходи за външни услуги“ -1 400 лв.

§5205 „Придобиване на стопански инвентар“ +1 400 лв.

Обект: „Витрина с размери 120/140/50см.

за ОбКИ „Художествена галерия-Русе“ +1 400 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

Всичко разходи държавна дейност: +9 267 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „ Общинска администрация“

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи +81 120 лв.

за програмни продукти“

Обект: „Допълнителен модул на програмен продукт Архимед“+10 320 лв.

Обект: „Контактен център за неспешни обаждания

(уеб платформа за сигнали)“+35 400 лв.

Обект: „Мобилна версия на платформа за сигнали“+35 400 лв.

Всичко за дейност: +81 120 лв.

Всичко за функция: +81 120 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие“

§1020 „Разходи за външни услуги“ -132 803 лв.

Всичко за дейност: -132 803 лв.

Дейност 623 „Чистота“

Кметство Николово

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала +525 лв.

нает по трудови правоотношения“

§1015„Материали“ – 525 лв.

Кметство Сандрово

§1020 „Разходи за външни услуги“ -28 000 лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +28 000 лв.

Обект: „Трактор –употребяван“ +25 000 лв.

Обект: „Тракторно ремарке“ +3 000 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: -132 803 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +100 000 лв.

Обект: „Изграждане на пешеходен мост на езеро Липник в с. Николово

община Русе“

Всичко за дейност: 100 000 лв.

Всичко за функция: 100 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни“

ОП „Комунални дейности“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +14 280 лв.

Обект: „Мацератор за фекални отпадъци от кучета и други животни“ +14 280 лв.

Всичко за дейност: +14 280 лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +38 160 лв.

Обект: „Външен LED дисплей с отлята алуминиева стойка“+38 160 лв.

Всичко за дейност: +38 160 лв.

Всичко за функция: +52 440 лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 310 860 лв.

Всичко за дейност: – 310 860 лв.

Всичко за функция: – 310 860 лв.

Всичко разходи местни дейности: -210 103 лв.

III. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Пролет“-гр. Русе

§1030 „Текущ ремонт“ +4 144 лв.

Всичко за дейност: +4 144 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен“

§1030 „Текущ ремонт“ +17 300 лв.

Община Русе

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите -33 978 лв.

параграфи и подпараграфи“

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +60 000 лв.

Обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен“ /било 983 007 лв.; става 1 043 007 лв./

Всичко за дейност: +43 322 лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

§1016 „Вода, горива и енергия“ +33 978 лв.

ПГДВА „Йосиф Вондрак“-Русе +33 978 лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“ +49 086 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“-Русе+49 086 лв.

Всичко за дейност: +83 064 лв.

Дейност 332 „Общежития“

Център за подкрепа на личностно развитие – Общежитие за средношколци“

§1020 „Разходи за външни услуги“ +83 717 лв.

Всичко за дейност: +83 717 лв.

Всичко за функция: +214 247 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи +214 247 лв.

Всичко разходи по бюджета: +13 411 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)