Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1169 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в размер на 393 750,00 лв. (триста деветдесет и три хиляди и седемстотин и петдесет лева), представляващи 35 % от стойността на БФП, във връзка с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01 от 06.02.2019 г. по проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе:

– един център за грижа за лица с психични разстройства;

– един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, със срок за предявяване, за плащане 06.06.2021 г. /четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора/.  

2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)