Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 117 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 117
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл.11, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.7 и т.20-Б, ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища за срок от пет години, както следва:
1. Помещение за стоматологичен кабинет, разположено на втория етаж в ОУ”Никола Обретенов”, намиращо се в гр. Русе, ж.к. “Чародейка –Г-юг”, с площ 18,00 кв. м, и начална месечна наемна 45,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал. 6 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за спортна дейност, разположено на първия етаж в северното крило, в сградата на ОДЗ ”Райна Княгиня”, намиращо се в гр. Мартен, с площ 160,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 68,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.20-Б, ал. 6 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
3. Помещение за спортна дейност, разположено на втория етаж в северното крило, в сградата на ОДЗ ”Райна Княгиня”, намиращо се в гр. Мартен, с площ 160,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 68,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.20-Б, ал. 6 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т. І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)