Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 117 Прието с Протокол № 5/16.02.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с предшестващо Решение № 1431, прието с Протокол № 50 от 13.07.2023г. от редовно проведено заседание на Общински съвет – Русе и във връзка с Критерии за допустимост на кандидатите, съгласно публикуваните 22.12.2023 г. – Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, Общински съвет – Русе реши:

 1. Дава съгласие Община Русе да се включи в местно партньорство и да подпише партньорско споразумение, за реализиране на проекти по подхода ВОМР в периода 2021 – 2027 г., със следните партньори:
 • Община Иваново, Булстат: 000530536, Седалище: 7088 Иваново, ул. „Олимпийска“ 75, представлявана от Георги Миланов – кмет на община Иваново;
 • Община Борово, Булстат: 000530479, Седалище: 7174 Борово, ул. „Никола Вапцаров“ 1А, представлявана от Валентин Великов – кмет на община Борово;
 • „Тодоров 21” ЕООД, ЕИК 204416230, адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ № 32, вх. 1, ет. 1, ап. 2, представлявано от Антони Стоянов Тодоров – управител;
 • „Мадикс“ ЕООД, ЕИК 203410686, адрес: гр. Русе, ул. „Добрин Петков“ № 9 представлявано от Илиян Константинов Маджаров – управител;
 • „Сдружение Горен Дунав – Пиргово“, ЕИК 207699042, адрес: с. Пиргово, ул. „Трети март“ № 4, представлявано от Емил Димчев Райнов; 
 • „Клуб по спортен риболов „Дунав Русе“, ЕИК 206348656, адрес: гр. Русе, ул. „Костур“ № 20, бл. 1, вх. 1, ет. 2, представлявано от Николай Валентинов Кутинчев.
 1. Определя в територията на партньорството да се включат всички населени места от Община Русе, с изключение на градския агломерационен ареал – гр. Русе;
 1. Определя за представител на Община Русе в местното партньорство и възлага да подпише споразумението за партньорство на Кмета на община Русе – Пенчо Милков
 1. Дава съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” чрез новосформираното местно партньорство, като за водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта се определя Община Русе. За подписване на формуляра за кандидатстване се определя  Пенчо Милков – Кмет на Община Русе.
 1. Предвид кратките срокове за кандидатстване по процедурата, на основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на Решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)