Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 117 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 2, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот идентификатор 63427.147.275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 83 664 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, предмет на Акт №6258/24.09.2015 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост №5029/19.03.2012 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)