Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 117 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение на ПИ с идентификатор 87700.25.95 по КККР на с. Ястребово, Община Русе, Област Русе собственост на Джесур Илхан Мехмед и Рюкие Мъстънова Силянова, през ПИ 87700.25.94 – пасище, собственост Община Русе. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през общинския имот на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение е в размер на 18,60 м., а засегната от сервитута площ от имота е 112 кв. м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)