Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1170 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

  1. Изменя т.1 от Решение № 946, прието с Протокол № 37 от 13.09.2018г.     във

 връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7“, в частта  „Срок на погасяване“, както следва:

  •  Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  • Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит

№1030 от 15.11.2018г., както и да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1, като всички останали условия по договора се запазват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)