Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1171 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

         1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – с адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №22, представлявано от Нено Димов – Ръководител на Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в размер на 2 599 595,42 лв. (Два милиона петстотин деветдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи 10% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, във връзка със сключен административен договор  № Д-34-29/10.04.2019 г, рег. № BG16M1OP002-2.004-0003-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за изпълнение на Проект„Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

       2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)