Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1171

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №118/11.03.11 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ИПР, Заповед №РД01/4273/08.12.10 г. за допускане изработване на ПУП-ИПР от зам.-кмет на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) за обособяване на УПИ ХІХ-50 по бул.”България” №125 в Източна промишлена зона на град Русе. Към УПИ ХІХ-433, собственост на „Инфрабулимпекс” ЕООД, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 918.10 кв. метра, за обособяване на новообразуван УПИ ХІХ-50 с площ 2031.10 кв. метра, срещу заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 35 150,00 лева (тридесет и пет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС. Дължимите данъци и такси да бъдат за сметка на купувача..
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)