Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1172 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1, със застроена площ 128 кв.м., попадаща в ПИ 63427.2.351, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Витоша“ № 18 на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ – ЦЕНТЪР „СИОНЕС“, БУЛСТАТ 176224475.
2. В договора между Община Русе и Център „Сионес“ да се включи задължението на ползвателя за:
– Реставрационни и ремонтни дейности по сградата, стенописите и дърворезбите;
– Застраховка и текуща поддръжка на сградата, в сроковете, посочени в писмо до Общински съвет – Русе от 14.10.2014 г. и за сметка на Център „Сионес“.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)