Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1172 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 84049.87.164 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/06.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият със площ от 1 762 073 кв.м., с начин на трайно ползване: „за друг поземлен имот за движение и транспорт“, ведно с изградените в него 25 бр. сгради, подробно описани в АЧОС №7448 от 24.06.2015 г., вписан под №31, том XХII, Н.Д.4271, вх. рег. №8434/03.07.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД с ЕИК: 207216344, за срок от 10 (десет) години, който имот, ведно с построените в него сгради да се използва като гражданско летище по смисъла на Закона за гражданското въздухоплаване.
 2. Дружеството „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД се задължава със свои сили и средства да се снабди с удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища по чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) в срок до 12 месеца от сключване на договор и в срок от 24 месеца, считано от сключване на договор да извърши следните дейности:
 • Изработване на Генерален план за развитие на летището;
 • Изработване и съгласуване на специализиран Подробен устройствен план;
 • Текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда и привеждането и в съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение;
 • Изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни характеристики на Летище Русе;
 • Изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе;
 • Изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен оператор;
 • Изработване на Програма за сигурност на Летище Русе;
 • Текущ ремонт на Писта за излитане и кацане;
 • Текущ ремонт на пътнически терминал;
 • Текущ ремонт на перона пред сградата;
 • Текущ ремонт на писта за излитане и кацане;
 • Текущ ремонт на пътеката за ролиране;
 • Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение;
 • Закупуване на необходимата самолетообслужваща техника;
 • Почистване на зоните на летателната писта и зоните, свободни от препятствия.
 1. При неизпълнение на която и да е от дейностите по т.2 в определените срокове, договорът за учредяване на право на ползване се прекратява, без Община Русе да дължи предизвестие, като всички извършени подобрения остават в нейна собственост без същата да дължи обезщетение.
 2. Настоящото Решение отменя т. 4 от Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г. на Общински съвет – Русе.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)