Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1172

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

КОРИГИРА разходната част на сборния бюджет на Община Русе за 2011 година, както следва:
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ – Местни дейности
§ 10 15 – Материали (ЦДГ „Звездица) – 360 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – Държавни дейности
§ 10 15 – Материали (СОУ „Васил Левски”) – 444 лв.
§ 10 30 – Текущ ремонт – 39 850 лв.
Английска гимназия „Гео Милев” – 13 000 лв.
СОУ за европейски езици – 26 850 лв.
Всичко за дейност – 40 294 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет – 40 654 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§ 53 01 – Придобиване на програмни продукти.
Обект: „Програмен продукт -ЦДГ „Звездица” + 360 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект: „Монтиране на пожароизвестителна система
Английска гимназия „Гео Милев” + 13 000 лв.
Обект: „Монтиране на пожароизвестителна система
СОУ за европейски езици „Св.Константин – Кирил Философ” + 20 000 лв.
Обект: „Изграждане на система от публични дисплеи –
СОУ за европейски езици „Св.Константин – Кирил Философ” + 2 500 лв.
Обект: „Интерактивна дъска – 2 бр. ОУ „Любен Каравелов” – 4 000 лв.
Обект: „Мултимедиен проектор – 1 бр. ОУ „Любен Каравелов” + 1 000 лв.
Обект: „Радиоуредба – 1 бр. ОУ „Любен Каравелов” + 3 000 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изработка и монтаж на предпазни парапети
СОУ за европейски езици „Св.Константин – Кирил Философ” + 4 350 лв.
§ 53 01 – Придобиване на програмни продукти.
Обект: „Програмен продукт СОУ „Васил Левски” + 444 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 40 654 лв.
Всичко разходи по сборния бюджет за 2011 г. 0 лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)