Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1173 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:
 
            Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 
            Параграф единствен.
В Глава III, чл. 59, ал. 1, т. 72   се създават нови подточки със следното съдържание:

по ред
Наименование на услугата
Мярка
Цена,
лв. без ДДС
72.97
Надпис на кръст на ръка
1бр.
3,33
72.98
Погребение християнско „СРЕДНА ЦЕНА +“
1бр.
234,17
72.99
Порцеланови снимки- елипси с борд, черно-бели
1 бр.
16,67
72.100
Порцеланови снимки- елипси с борд, цветни
1бр.
29,17
72.101
Порцеланови снимки- елипси без борд, черно-бели
1бр.
25,00
72.102
Порцеланови снимки- елипси без борд, цветни
1бр.
35,00
72.103
Поставяне на некролог във витрина 1-ва седмица
1бр.
2,50
72.104
Порцеланови снимки- правоъгълни с борд, черно-бели
1бр.
33,33
72.105
Порцеланови снимки- правоъгълни с борд, цветни
1бр.
40,00
72.106
Порцеланови снимки- правоъгълни без борд, черно-бели
1бр.
29,16
72.107
Порцеланови снимки- правоъгълни без борд, цветни
1бр.
45,83
72.108
Букет зеленина и цвете
1бр.
1,25
72.109
Вътрешен транспорт в гробищен парк
до гробно място
15,00
72.110
Чиния с варено  жито
1 кг
3,33
72.111
Пакет с  варено жито
0.5 кг
1,25
72.112
Вино с олио
250 ml
1,08
 
 
Настоящата Наредба влиза в сила от датата на разгласяването й, при спазване изискванията на чл. 78, ал. 3 от АПК.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Засл. проф. Васил Пенчев)