Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1173 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Допълва т.2, булет трети от Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г., като след края на изречението се допълва следния текст:

„или Управителят/Председателят на Управителният съвет на Сдружението на собствениците е декларирал поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп до всеки самостоятелен обект от жилищната сграда.“

Настоящото решение е неразделна част от Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)