Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1173 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 и т.4 и чл. 2, ал. 1,  т. 2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и искане с вх.№УТ-27-41/02.05.2019г. от арх. Орлин Маринов Неделчев, упълномощен представител на Любомир Николов Тодоров и на Цветан Диков Върбанов в качеството му на управител на „Дар-80“,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе. С плана да се обособи площ за застрояване от 1400 кв. м., ситуирана в североизточната част на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38 и с размери 30 метра на 46,66 метра, за която да се определи зона за ниско застрояване с височина Н до 10 метра за застрояване на нова едноетажна стопанска сграда със застроена площ 280 кв. м. за съхранение на селскостопанска продукция и обслужващи помещения. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, като се спазят нормите на чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал.1, ал, 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)