Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1174 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2406 „Приходи от наеми на земя“ ОУ „Отец Паисий“ с.Тетово +11 805лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +11 805лв.
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +1 466лв.
ОУ „Тома Кържиев“ гр. Русе +899лв.
ОУ „Алеко Константинов“ гр. Русе +466лв.
ОУ „Братя Миладинови“ +101лв.
§3619 „Други неданъчни приходи +1 334лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +608лв.
ОУ „Тома Кържиев“ гр. Русе +333лв.
СОУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ“ +393лв.
Всичко неданъчни приходи +2 800лв.
Всичко приходи държавни дейности +14 605лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество РБ „Л. Каравелов“ +60лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +60лв.
Всичко приходи местни дейности +60лв.
Всичко приходи по бюджета +14 665лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“
§1015 „Материали“ ЦДГ „Ралица“ +150лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ ЦДГ „Ралица“
Обект „Преносим компютър“ -150лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 322„Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +494лв.
СОУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ“ +393лв.
ОУ „Братя Миладинови“ +101лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ ОУ „Отец Паисий“ с.Тетово +11 805лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +2 306лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +608лв.
ОУ „Тома Кържиев“ гр. Русе +1 232лв.
ОУ „Алеко Константинов“ гр. Русе +466лв.
Всичко за дейност +14 605лв.
Всичко за функция +14 605лв.
ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 546 „Домове за деца“
§1030 „Текущ ремонт“ +19 588лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „ Ремонт на сграда, изграждане на асансьорна шахта и рампа
за осигуряване на достъпна среда“ -6 931лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „ Доставка и монтаж на асансьор“ -12 657лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавни дейности +14 605лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§1015 „Материали“ -42 592лв.
§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +42 592лв.
ЦДГ „Червена шапчица“
Обект „Система за видеоконтрол 1бр. +3 500лв.
Обект „Климатик“ 4 бр. +9 420лв.
ОДЗ „Снежанка“
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр. +4 000лв.
Обект „Проектиране и СМР – външно газопроводно отклонение
и абонатна станция“ +25 672лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1015 „Материали“ -6 788лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за анализ на водите към аквариумите в Екомузей – Русе“ +6 788лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи местни дейности 0лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§1015 „Материали“ +60лв.
Всичко за дейност 60лв.
Всичко за функция 60лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +60лв.
Всичко разходи по бюджета +14 665лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)