Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1174 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

 1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г., съгласно Приложение №1.
 2. Приема Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на Годишния план за приватизация

на общинска собственост през 2022 г.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. е приет с Решение №767/24.01.2022 г. и допълнен с Решение №871/19.04.2022 г., Решение №872/19.04.2022 г., Решение №1043/13.09.2022 г. и Решение №1100/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе.

Обектите, включени в Годишния план за приватизация през 2022 г. са:

 1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД, ЕИК 117033066.

 С Решение №293/20.09.2012 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 560 бр. поименни налични акции, описани във временно удостоверение №1/14.06.2002 г., с начална тръжна цена 57 500 лева. За обявените дати на търга 09.11.2012 г. и 04.12.2012 г. няма закупени тръжни документи, въпреки заявения инвеститорски интерес.

През 2022 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

 1. Продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

С Решение №787/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг за продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, при начална тръжна цена в размер на 947 022,60 лева, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие   50 000 лева. За обявените дати 15.04.2022 г. и 05.05.2022 г. не са подадени документи за участие и търг не е проведен, въпреки заявения инвеститорски интерес.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ  от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г. Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе е урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе.

В имота са построени следните сгради:

 1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1968 г.
 2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1979 г.
 3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м., на един етаж, конструкцията е със стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение: механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
 4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение: склад. Сградата е построена през 1968 г.
 5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв. м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв. м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
 6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение: трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
 7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
  1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г.
  1. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м., на четири етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м., на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м. на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.14., със застроена площ 1 006 кв. м., на два етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
  1. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда.

8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м., на един етаж, предназначение: портал. Сградата е построена през 1968 г.

9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии и зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв. м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.

12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение: склад. Сградата е построена през 1979 г.

13. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение: ремонтна работилница, построена през 1968 г.

За обекта има определена от лицензиран оценител приватизационна оценка от месец юли 2022 г. в размер на 3 959 519 лева, без ДДС.

През 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. на АОС №6125/10.11.2009 г.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №1101/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена в размер на 1 271 883 лева без ДДС, стъпка на наддаване 20 000 лева и депозит за участие 50 000 лева Тръжната процедура ще бъде проведена през м. януари 2023 г.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.

Във връзка със заявен инвеститорски интерес, в изпълнение на Решение №1102/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване за продажба на общинския имот при начална тръжна цена в размер на 31 800 лева без ДДС, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 3 000 лева. Тръжната процедура ще бъде проведена през м. януари 2023 г.

 • Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв. м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна  триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.

За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец май 2014 г. в размер на 270 000 лв. През 2014 г. са обявени търгове, за които няма закупена тръжна документация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.

С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. С Решение №761/22.02.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 60 000 лева, стъпка на наддаване 5 000 лева и депозит за участие 10 000 лева. За обявените дати през 2018 г. и през 2019 г. няма закупени тръжни документи и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273. с площ 1 322 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“, гр. Русе, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, а съгласно действащия регулационен план парцел III в кв. 651-в, заедно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 234 кв. м., на един етаж, с предназначение: административна, делова сграда. Сградата е с дървено сглобяема конструкция, построена 1984 г., предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.
 • Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. Сградата е масивна търговска сграда – бивша сладкарница „Бор“  в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

В изпълнение на Решение №501/20.05.2021 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване при начална тръжна цена 52 900 лева, стъпка на наддаване 5 000 лева и депозит за участие 5 000 лева. За определените дати 05.10.2021 г. и 28.10.2021 г. няма закупени тръжни документи, въпреки заявения инвеститорски интерес и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на АОС №7551/12.10.2015 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г. 

В изпълнение на Решение №500/20.05.2021 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване при начална тръжна цена 25 600 лева, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 2 000 лева. За обявените дати 14.07.2021 г. и 06.08.2021 г. няма закупени тръжни документи, въпреки заявения инвеститорски интерес и търг не е проведен.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2022 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Помещение с площ 49 кв. м., с търговско предназначение, разположено в сграда с идентификатор 503.724.1 в кв. 56, по плана на с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г. Сградата попада върху имот с начин на трайно ползване: автогари и автоспирки.

С Решение №932/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №1042/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 24 170 лева, стъпка на наддаване 1 000 лева и депозит за участие 1 500 лева. Подадени са три предложения за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 02.11.2022 г. с допуснати трима участника. На 06.12.2022 г. е сключен приватизационен договор с „Миравест“ ЕООД, представлявано от управителя Весел Коларов, и определен за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 25 170 лева.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2361.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 29 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес град Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г. Сградата се ползва като магазин и сервиз на шевни машини и попада в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2361.

С Решение №870/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №930/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 18 955 лева, стъпка на наддаване 1 000 лева и депозит за участие 1 500 лева. Подадено е едно предложение за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 04.08.2022 г. с допуснат един участник. На 01.09.2022 г. е сключен приватизационен договор с ЕТ „ВИКИ-31 – КОСТАДИН КОСТАДИНОВ“, представляван от физическото лице-търговец Костадин Костадинов, и определен за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 18 955 лева.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, с площ 167,15 кв. м., с предназначение: за културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, предмет на АОС №6643/16.02.2012 г. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2, с предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4805.

С Решение №871/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №929/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 262 000 лева, стъпка на наддаване 10 000 лева и депозит за участие 10 000 лева. Подадени са три предложения за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 03.08.2022 г. с допуснати двама участника. На 23.09.2022 г. е сключен приватизационен договор с Павел Пенчев, определен за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 362 000 лева.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, с площ от 159 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид обществена сграда, предмет на АОС №10320/18.01.2022 г. Сградата /бивш ОФ клуб/ е масивна и е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.177.

С Решение №872/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №931/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 78 075 лева, стъпка на наддаване 4 000 лева и депозит за участие 10 000 лева. Подадено е едно   предложение за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 05.08.2022 г. с допуснат един участник. На 01.09.2022 г. е сключен приватизационен договор с „ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЕНД СЪРВИСЕС“ ЕООД, представлявано от управителя Росен Билчев, определен за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 78 075 лева.

 • Застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.

С Решение №1043/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот.

В изпълнение на Решение №1103/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена 71 729 лева, стъпка на наддаване 5 000 лева и депозит за участие 5 000 лева. Тръжната процедура ще бъде проведена през м. януари 2023 г.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе,  с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, с площ 1 735 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс на здравеопазване и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.5255.1, със застроена площ 612 кв. м., брой етажи; 2, предназначение: здравно заведение, предмет на Акт за частна общинска собственост №6867/25.01.2013 г.

С Решение №1100/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. Продажбата на общинския имот ще бъде обявена след решение на Общински съвет – Русе от м. януари 2023 г.

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. са реализирани четири приватизационни сделкина обща стойност 484 200 лева,както следва:

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2361.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 29 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес град Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г. с приход в размер на       18 955 лева;
 • Сграда с идентификатор 63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, с площ от 159 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид обществена сграда, предмет на АОС №10320/18.01.2022 г., с приход в размер  на 78 075 лева;
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, с площ 167,15 кв. м., с предназначение: за културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, предмет на АОС №6643/16.02.2012 г., с приход в размер  на 362 000 лева;
 • Помещение с площ 49 кв. м., с търговско предназначение, разположено в сграда с идентификатор 503.724.1 в кв. 56, по плана на с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г., с приход в размер  на 25 170 лева.

През 2022 г. Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) като специализиран орган към Общинския съвет за организиране и контрол на приватизацията на общинска собственост в Община Русе е провела седем заседания. На своите заседания КПСК е:

 • приела Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.;
 • приела проект на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.;
 • разгледала и приела оценка на пазарната стойност на собствения капитал на „Сплендид“ АД, като съвкупност от активи, пасиви и фактически отношения, при условията на действащо предприятие, което ще продължи своята дейност;
 • разгледала и приела приватизационна оценка и информационен меморандум на седем общински обекта за приватизация;
 • дала становище по седем предложения за откриване на процедура за приватизация;
 • одобрила десет предложения за решения за приватизация;
 • одобрила тръжни условия за десет публични търга за продажба на общински имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 • определила четирима участника за спечелили публичен търг за продажба на общински имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и предоставила четири протокола на кмета за издаване на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)

Приложение №2

ГОДИШЕН ПЛАН

за приватизация на общинска собственост през 2023 г.

I. Приоритетни цели

Основните цели, заложени в плана за приватизация на 2023 г., представляват продължение на планове и програми, приети през предходните периоди, в това число за:

– обстоен анализ на състоянието и пълноценното ползване на общинската собственост;

– освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се използват или използването им е недостатъчно ефективно;

– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.

Постъпленията от приватизацията могат да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на инфраструктурни обекти на социалната и техническа инфраструктура.

Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, при спазване принципите на:

 • осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
 • равнопоставеност на всички участници.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2023 г.

1.Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:

 1. Продажба на 560 броя налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД, ЕИК 117033066.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена –  947 022,60 лева.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:

1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м, брой етажи:  1, предназначение: складова база, склад

2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж

5. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство

7. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

8. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

9. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

10. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

11. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда

12. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

13. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1 006 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

14. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

15. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: административна, делова сграда

16. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда

17. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия

18. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда

19. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад,

 предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Очакваните приходи са в размера на определената от лицензиран оценител приватизационна оценка – 3 959 519 лева, без ДДС.

2.2. Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 1 271 883 лева, без ДДС.

2.3.Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 31 800 лева, без ДДС.

2.4.Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е с предназначение: за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно-обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес: алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.71.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 60 000 лева.

 • Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. Сградата е масивна търговска сграда – бивша сладкарница „Бор“  в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена –  52 900 лева.

 • Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на АОС №7551/12.10.2015 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена –  25 600 лева.

 • Застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 71 729 лева, без ДДС.

 • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе,  с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, с площ 1 735 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс на здравеопазване и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.5255.1, със застроена площ 612 кв. м., брой етажи; 2, предназначение: здравно заведение, предмет на Акт за частна общинска собственост №6867/25.01.2013 г.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на определената от лицензиран оценител приватизационна оценка – 976 857 лева, без ДДС.

След приемането на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Годишният план за приватизация може по всяко време да бъде допълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. действа до приемането на плана за следващата година.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.

За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти, общинска собственост се внася отделно предложение, след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)