Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1174 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 и 3 от ЗСВ , Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира временна комисия в състав: председател Емил Милушев и членове: Илиян Илиев, Божидар Йотов, Росица Георгиева и Иван Станев.
  2. В срок до 30.08.2019 г. временната комисия следва:

2.1. Да изготви и публикува обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, което да съдържа информация за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане; 

  • Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, да прецени дали желаещите да бъдат съдебни заседатели отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това и да изготви доклад съгласно изискването на чл. 68, ал. 1 от ЗСВ;
    • Да публикува на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
    • Да изслуша всеки от допуснатите кандидати в публично заседание и да състави доклад за протичането на изслушването, който да се предостави на общинския съвет и да се публикува на интернет страницата му в 7-дневен срок преди гласуването на предложението по т. 2.5.
    • Да изготви предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.
  • При своята работа комисията да спазва правилата на чл. 67 – 69 от ЗСВ и действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)