Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1174

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организации, регистрирани по ЗЮЛНСЦ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява обявяването на тематичен конкурс за разработване и реализация на проекти по Раздел втори от Наредбата за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организации, регистрирани по ЗЮЛНСЦ с наименование „Благоустрояване и хигиенизиране на площи, замърсени с неопасни отпадъци”;
2. Одобрява пакет от документи за кандидатстване по обявения тематичен конкурс, съгласно приложение № 1.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)