Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1175 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи и Списък на педагогическия персонал в детските градини и училищата, пътуващ от местоживеене до месторабота в бюджет 2014 година –Приложение №18 , утвърдени с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г., както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“
Добавя се:
1. Светлана Крумова Маринова – Домашен социален патронаж – домашен помощник – карта
2. Деша Димитрова Белчева – Домашен социален патронаж – домашен помощник – карта
3. Екатерина Александрова Птицин – Домашен социален патронаж – домашен помощник – карта
4. Туркян Ибрямова Мехмедова – Домашен социален патронаж – домашен помощник – карта
5. Славка Василева Иларионова – Домашен социален патронаж – домашен помощник – карта
По Приложение №18
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
¬І. Отпада:
ЦДГ „Червената шапчица“
1. Стефка Венелинова Бърдарова – „старши учител „поради пенсиониране
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Николово
1. Лиляна Илиева Камберова – „помощник-директор“
2. Маринела Костадинова Терзиева – „Учител по ФВС“
3. Денка Иванова Панова – „учител по история“
4. Наталия Михайлова Николова – поради изтичане на срока на договора
ІІ. Добавя се:
СОУ „Васил Левски“
1. Марийка Рачева Обретенова – „учител по БЗО“- новоназначена
ОУ „Васил Априлов“ гр. Русе
1. Росица Михайлова Кунчева – „старши възпитател“
ОУ „Христо Смирненски“ гр. Русе
1. Марияна Димитрова Йорданова – „възпитател“ – новоназначена

ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен
1. Невяна Къйчева Минкова – „възпитател ПИГ 7“ – новоназначена
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Николово
1. Дияна Стефанова Илиева – „възпитател“ – новоназначена
2. Ивелина Георгиева Петкова – „възпитател“ – новоназначена

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)