Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1175 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§1. Изменя Решение №894 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №35/21.06.2018 г., като точка 2 придобива следното съдържание:

2. Общински съвет – Русе одобрява разходите от бюджета на операцията, необходими за собствения принос на Община Русе по проект ROBG-418 „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, избран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, който представлява минимум 2% от одобрения бюджет на проекта (но не повече от 87 600 евро).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)