Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1175

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1175
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г. със сумата 1 677 090 лв.
ПРИХОДИ
Държавни дейности
Взаимоотношения с ЦБ
Получени трансфери
§ 31-19 Държавен трансфер на преотстъпените
Данъци по ЗОДФЛ + 1 173 342 лв.
Всичко приходи държавни дейности + 1 173 342 лв.

Местни дейности
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество + 6 789 лв.
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приход + 1 238 лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§ 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 102 лв.
Постъпления от продажба на нефинансови активи
§ 40-40 Постъпления от продажба на земя + 150 000 лв.
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната
§ 45 03 Капиталови дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми от страната + 32 024 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 01 Получени трансфери + 342 599 лв.
§ 61 02 Предоставени трансфери – 28 800 лв.
Всичко приходи местни дейности + 503 748 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г. + 1 677 090 лв.

2. РАЗХОДИ -ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
Дейност 311 Ц Д Г”
§ 01 01 Заплати + 1 800 лв.
– ЦДГ „ Незабравка” + 1 800 лв.
Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 10 15 Материали + 16 300 лв.
– ОУ „Васил Априлов” + 6 800 лв.
– ОУ „Н.Обретенов” + 9 500 лв.
§ 10 16 Вода, горива и енергия + 8 400 лв.
– ОУ „Ангел Кънчев” + 5 4 00 лв.
– ОУ „П.Кр.Яворов” + 3 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 22 000 лв.
– МГ „Баба Тонка „ + 6 000 лв.
– ОУ „Н.Обретенов” + 5 000 лв.
– СОУ „Й.Йовков” + 11 000 лв.
Всичко за дейност: + 46 700 лв.
Дейност 332 Общежития
§ 10 16 Вода, горива и енергия +12 000 лв.
ФУНКЦИЯ 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи„
Дейност 540 Домове за стари хора
§ 10 11 Храна + 11 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива и енергия + 29 000 лв.
Всичко за дейност: + 40 000 лв.
Дейност 543 Домове за възрастни с физически увреждания
§ 10 11 Храна + 5 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива и енергия + 15 000 лв.
Всичко за дейност: + 20 000 лв.
ФУНКЦИЯ 09 „Разходи некласифицирани в други функции
Дейност 998 Резерв
§ 97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи + 1 052 842 лв.
/ + 1 173 342 – 120 500 /
Всичко за дейност: + 1 052 842 лв.
Всичко разходи държавни дейности + 1 173 342 лв.
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
Дейност 311 Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 19 000 лв.
– ЦДГ „ Иглика” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Здравец” + 3 000 лв.
– ЦДГ „Пролет” + 1 500 лв.
– ЦДГ Басарбово + 1 500 лв.
– ЦДГ Сандрово + 2 000 лв.
– ОДЗ „Снежанка” + 6 000 лв.
– ЦДГ „Звездица” + 3 000 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло + 350 лв.
– ЦДГ „ Пролет” + 350 лв.
§ 10 15 Материали + 21 800 лв.
– ЦДГ „Иглика + 1 600 лв.
– ЦДГ „ Незабравка” + 1 000 лв.
– ЦДГ „Здравец” + 8 000 лв.
– ЦДГ „Чучулига” + 7 200 лв.
– ЦДГ Басарбово + 2 000 лв.
– ОДЗ „Синчец” Ср. кула + 2 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива и енергия + 35 400 лв.
– ЦДГ „Иглика + 10 000 лв.
– ЦДГ „ Незабравка” + 8 700 лв.
– ЦДГ „ Пинокио” + 3 700 лв.
– ЦДГ „Звездица” + 10 000 лв.
– ЦДГ „Радост” + 3 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 6 550 лв.
– ЦДГ „Иглика + 2 900 лв.
– ЦДГ „ Незабравка” + 1 000 лв.
– ЦДГ „ Пинокио” + 1 500 лв
– ЦДГ „ Пролет” + 1 150 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 1 500 лв.
– ЦДГ Тетово + 1 500 лв.
Всичко за дейност: + 84 600 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 10 11 Храна + 5 000 лв.
ФУНКЦИЯ 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи„
Дейност 524 Домашен социален патронаж –
§ 10 11 Храна + 8 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§ 10 30 Текущ ремонт – 5 000 лв.
П-да Ремонт стълбове, контактна мрежа и ТИС
за тролейбусната мрежа
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги – 28 800 лв.
П-да Изготвяне проекти за кандидатстване за финансиране
ФУНКЦИЯ “Икономически дейности и услуги”
Д-ст 898 Др.дейности икономиката
– ОП „Пътно поддържане и сигнализация”
§ 10 15 Материали + 25 000 лв.

Всичко разходи местни дейности + 88 800 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ
Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 10 14 Учебни и научноиз.разходи и книги за библиотеки + 68 лв.
СОУ „ Фридрих Шилер „ + 68 лв.
§ 10 15 Материали + 1 457 лв.
СОУ „Св.Константин – Кирил Философ” + 538 лв.
СОУ „ Фридрих Шилер „ /+ 215 – 900 / – 685 лв.
ОУ „Тома Кърджиев” + 65 лв.
СОУ „Васил Левски” + 302 лв.
ОУ „Братя Миладинови” + 1 237 лв.
Всичко за дейност: + 1 525 лв.
ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „-
Дейност 739 Регионален исторически музей –
§ 10 15 “Материали” – 500 лв.
Всичко разходи дофинансиране + 1 025 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 03 – Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения
Обект : „Копирна машина” 1 бр. + 10 000 лв.
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Лек автомобил „Шкода” „ + 4 000 лв.
§ 5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти + 3 000 лв.
Обект: „Доставка и монтаж на парен котел – км.Сандрово „

ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
Дейност 311 Ц Д Г
§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване” + 1 000 лв.
Обект : „Закупуване и монтаж на циркулационна помпа
ЦДГ „Звездица”
Дейност 322 Общообразовтелни училища Дофинансиране
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер + 900 лв.
Обект „Компютърна система СОУ „ Фридрих Шилер „

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Строителство ТЕАТЪР „ / – 130 100 + 150 000 / + 19 900 лв.
Обект:„Доизграждане на крайбрежен колектор / Гл.пр.I/
и канализационни съоръжения към него в района
на Сточна гара Русе”. + 32 024 лв.

ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „Дофинансиране
Дейност 739 Регионален исторически музей –
§ 53 00 Придобиване на НДА
Обект „ Програмни продукти – Регионален исторически музей + 500 лв.

ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 Служби и дейности по поддържжане, ремонт и изграждане на пътища
§ 5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „Изграждане на мост в кв.Средна кула „ + 342 599 лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 52 03 “Придобиване на друго оборудване”
Обект „Синтезатор – ОДЦКИ „Русчуклийче” + 1 720 лв.
Обект „Акордеон – ОДЦКИ „ – 1 720 лв.

Всичко капиталовия бюджет + 413 923 лв.
Всичко разходи държавни дейности + 503 748 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г. +1 677 090 лв.