Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1175

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99, ал.3 от Закона за движение по пътищата, Общинският съвет Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета с Решение № , прието с Протокол № от на ОбС Русе, както следва:
§ 1. Създава се нова б.”в” на ал.1 на чл.28.
„ – самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.
При паркиране в платената кратковременна зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)