Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1176 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4; ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:

1. Изменя и допълва Решение №1137, прието с Протокол №41/11.09.2014 г. на Общински съвет – Русе, както следва:

В т.1 се правят следните изменения:

 НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І-II
11
5
ІІI- ІV
19
Всичко
30
5
 
 
 
 
     СОУ “Васил Левски”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
X
15
3
Всичко
15
3
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
10
6
II
12
4
III
9
7
IV
12
4
V
15
3
VI-VIII
14
4
VII
11
7
Всичко
83
35
 
 Т. 2 се изменя така
На основание чл. 122, ал. 2 от ЗПФ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2014/2015 година за периода 15 септември – 31 декември 2014г., както следва:

НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца 1 160.25лв.
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 1 160.25лв.

Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 1 160.25лв. от планираните средства за маломерни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране, §10-98 „Други некласифицирани разходи“.
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)