Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1176 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2018 г. – до месец април 2019 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

                                                                                     Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г. включително

            Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от  м. ноември 2018 г. до м. април 2019 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            През този период Общински съвет – Русе е приел общо 142 решения, от които 120 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

            Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Административно обслужване                                                  2 решения
 2. Икономика и управление на собствеността                            57 решения
 3. Финансово стопански                                                                10 решения
 4. Устройство на територията                                                    21 решения
 5. Хуманитарни дейности                                                               8 решения
 6. Европейско развитие                                                               9 решения
 7. Здравни и социални дейности                                                    6 решения
 8. Екология и транспорт                                                            4 решение
 9. Общински предприятия                                                          3 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 120 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 100 решения – 83,33 %,  в процес на изпълнение 18 решения – 15 %, частично изпълнени 2 решения – 1,67%, неизпълнени решения няма.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.