Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1176

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1176
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 2 , и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, и чл.14, ал.1 то Наредба 16 на ОбС Русе , Общинския съвет реши:

Утвърждава план-сметка за необходимите разходи през 2007г. в размер на 5 992 222 лв., съгласно Приложение 1
Утвърждава разходване на средства неусвоени пред 2006г. и преходен остатък от 2006г. към дата 30.11.2006г. в размер на 1 643 302лв., от които за попълване на недостиг в план за приходите за 2007г. – 1 140 636лв. и разпределени в Приложение 2 – 502 666лв.
Средствата по Приложение 1 за извършване на услугите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Русе да се съберат съгласно размера, утвърден от ОбС-Русе с Решение № 832/26.01.06 год. и съгласно подадени декларации по чл. 16 на Наредба 16 на ОбС Русе за 2007 год.
Недостига да се поеме от преходния остатък към 30.11.2006г.
Приходи от ТБО за 2007 год.:
Облог за ФЛ – 1 937 596 лв.
Облог за ЮЛ – 2 913 990 лв.
– 4 851 586 лв.
От преходен остатък – 1 140 636 лв.
ОБЩО – 5 992 222 лв.
Продължава дейността на звено “Контрол”от 12 човека /6 бр. щатна численост и 6 бр.нещатна численост /:
Младши специалист – Контрольор – 6 броя, по трудов договор и средна месечна брутна работна заплата: от 01.01.07год.- 330 лв. и от 01.07.07год. – 363 лв. Фонд работна заплата за годината 24 948 лв.
– Обществен Контрольор – 6 броя, по граждански договор, с месечно възнаграждение 180 лв.
Задължава кмета да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2007 год. по съответните параграфи /в рамките на 50000 лв./
Решението влиза в сила от 01.01.2007г.” 

               

 

                       Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

 

 

0

 

2.

 

За събиране на битовите отпадъци и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортирането до депа

 

 

 

 

 

 

 

2825885

 

2.1.

 

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

 

 

 

 

2545270

 

2.1.1.

 

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

 

 

 

 

 

2000000

 

2.1.3.

 

гр. Русе – /разделно събиране на битови отпадъци/

 

 

 

450000

 

2.1.4.

 

ДЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6200

 

2.1.5.

 

Средна кула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60320

 

2.1.6.

 

Долапите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25850

 

             2.1.7.

 

Чифлика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900

 

2.2.

 

За кметствата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280615

 

2.2.1.

 

Мартен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47890

 

2.2.2.

 

Николово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52000

 

2.2.3.

 

Тетово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30810

 

2.2.4.

 

Ново село