Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1176

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Приема следното изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
§ 1. В член 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1, т. 9 след „Закона за общинската собственост” се поставя запетая и се добавя „както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;”
2. Създава се нова точка 10 в алинея 1 със следния текст: „при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА”
3. Създава се нова точка 11 в алинея 1 с текст: „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”
4. Създава се нова точка 12 в алинея 1 с текст: „при установяване на неизбираемост”.
5. В алинея 3 думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 267 от Изборния кодекс”.
§ 2. Създава нов член 45а със следния текст:
„Чл. 45а. (1) При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет.
(2) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.
(3) Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.”

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)