Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1177 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по т.1 от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, както следва:

“Приемане на спасителен Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за първото шестмесечие на 2023 година в размер на 6/12 части от разходната част на бюджета за 2022 г. при осигурено финансиране от държавата и общините общо в размер на 28 571,43 лева.”

            III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)