Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1177 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба №9 на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие за удължаване на договора за управление на д-р Светослав Дачев Дачев – Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООДза срок от три години, считано от 22.09.2019 г.
  2. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 31а от Наредба №9 на ОбС Русе.  
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора на Управителя.
  4. Дава съгласие управителят на  „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД д-р Светослав Дачев да участва и да заема длъжност в ръководни органи на „АСИМП-ИП – д-р Светослав Дачев“ ЕООД.
  5. При направен самоотвод от управителя „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД по чл. 63, ал. 1 от Закана за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество правомощието или задължението по служба, станало повод за самоотвода да бъде изпълнено от заместник управителя на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)