Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1178 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, Протокол №41/06.06.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемото място по улична регулация, Общински съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 51 кв.м. по улична регулация от ПИ №501.453 – ул. „Витоша“, кв. 10 по плана на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, придаван къмУПИ XI-103, за частна общинска собственост.

           2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 51 кв.м. по улична регулация от ПИ №501.453 – ул. „Витоша“ в кв. 10 по плана на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе на Магдалена Костадинова Станева, което да се приобщи към собствения й УПИ XI-103 в кв. 10 по плана на селото, с цел прилагане на регулацията, след заплащане на Община Русе цена в размер на 374,00 лева (триста седемдесет и четири лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)