Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1178

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1178
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА,във връзка с чл.40 от ЗОБ,чл.162 от ЗЗД и чл.чл.3 и 4,т.1 и 2 от Закона за общинския дълг, общинският съвет реши:

1.Приема решение за обявяване на процедура по ЗОП за ползване на дългосрочен банков кредит в размер на 3500000 лв. при рефинансиране на съществуващ такъв на стойност 6153336 лв. или общо 9653336 лв. при следните условия:
1.1.Цел на кредита-довършване СМР в корпуси „Е”, „ Ж” и „И” на „Доходно здание”и рефинансиране на съществуващ кредит за ремонт на улична мрежа.
1.2.Размер на кредита – 9 653 336 лв.
1.3.Срок на кредита – 7 години
1.4.Годишен лихвен процент – ол.п. + надбавка не по-висока от 2,45 %
1.5.Гратисен период – 2 години
1.6.Такса за управление – без такса
1.7.Такса за предсрочно погасяване – без такса
1.7.Такса ангажимент – без такса
1.8.Такса за предварително проучване и обработка на документи – без такса
1.9.Обезпечение на кредита – залог на настоящи и бъдещи парични вземания, които нямат публичен характер и са прехвърлими по смисъла на ЗЗД – приходи и доходи от собственост, приходи от продажба на общинско имущество и приходи от концесии.
1.10.Начин на погасяване – на равни месечни вноски, съгласно погасителен план представляващ неразделна част от договора.
2.Избира комисия в състав от 5 общински съветници – поименно определени от общинския съвет и 4 служители от общинска администрация, определени от кмета, която да проведе процедурата по ЗОП за избор на банка кредитор.