Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1179 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, Протокол №41/06.06.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-925/02.04.2019 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ V-1376, УПИ VI-1377 и УПИ VII-1378 в кв. 55 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, Общинският съвет реши:

           1. Обявява придаваеми терени от 2 кв.м. и 7 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1193 – ул. „Несебър“, кв. „Долапите“, град Русе, придавани към УПИ VI-1377 и УПИ VII-1378 в кв. 55, съобразно предвижданията на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед №РД-01-925/02.04.2019 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

           2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

           2.1. Придаваема част от 2 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1193 – ул. „Несебър“, приобщена към УПИ VI-1377 в кв. 55 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Иванка Пенкова Добрева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 41,00 лева (четиридесет и един лева) и дължимите данъци и такси.

           2.2. Придаваема част от 7 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1193 – ул. „Несебър“, приобщена към УПИ VII-1378 в кв. 55 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Росен Пенков Иванов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 141,00 лева (сто четиридесет и един лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)