Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 118 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 2, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинския съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху част от имот – частна държавна собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 536 кв.м., заедно с част от изградената в него триетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.1503.1, включваща следните самостоятелни обекти:
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.1, включващ част от първи етаж със застроена площ от 224,40 кв.м., заедно с 20,696% идеални части от общите части на сградата;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.4, включващ част от първи етаж със застроена площ от 29 кв.м., заедно с 2,673% идеални части от общите части на сградата;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5, разположен на две нива, включващ втори и трети етажи, всеки със застроена площ от 350,70 кв.м., заедно с 66,655% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” №61 – за поземления имот и ул. „Райко Даскалов“ №2 – за самостоятелните обекти в сградата, предмет на Акт за частна държавна собственост №5369/15.10.2013 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)