Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 118 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Открива процедура за приватизация на „Сграда с идентификатор 63427.1.283.2 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка двеста осемдесет и три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 56 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №106, предмет на Акт за частна общинска собственост №9003/25.02.2019 г.“
  2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)