Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1180 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал.1 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПРЗУТ, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №33/12.12.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №504.1631 – ул. „Отец Паисий“, с. Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по плана на с. Червена вода, Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №504.1631 – ул. „Отец Паисий“, с. Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по плана на с. Червена вода, Община Русе, на „Дунав“ АД, ЕИК 827182859, след заплащане на Община Русе цена от 190.00 лева (сто и деветдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. 30% от постъпленията от продажбата на посоченият поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)