Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1180 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.4.1823 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76 с площ 384 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП): Ниско застрояване (до 10 m), предмет на акт за частна общинска собственост №8367/30.08.2017 г., вписан под №144, том 27, н. д. 5526, дв. вх. 12024, вх. №12220 от 04.09.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 19 527,00 лева (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева).

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1823 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76 с площ 384 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП): Ниско застрояване (до 10 m), предмет на акт за частна общинска собственост №8367/30.08.2017 г., вписан под №144, том 27, н. д. 5526, дв. вх. 12024, вх. №12220 от 04.09.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 19 527,00 лева (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева), без дължими данъци и такси;

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)