Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1180

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1180
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ1 чл.6 ал.2 и ал.3, чл.12 ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.3 и 5 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Преименува общинския културен институт „Радиоцентър – Русе” в звено общински културен институт „Радио – Русе”, считано от 01.01.2007 г., а от 01.09.2007 г. утвърждава нова структура на Радио – Русе с обща численост на персонала 8 бройки /приложение № 1/.
2. Възлага на кмета на общината да подготви и внесе в Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията предвидените в Закона за радио и телевизия и Закона за далекосъобщенията документи за лицензиране на Община – Русе като ефирен регионален обществен радиооператор с политематичен профил с марка „Радио – Русе”. За целта създава работна група в състав: председател: Силви Стефанов, общински съветник и членове: Екатерина Заякова, Мария Александрова – общински съветници, Валентин Венков, секретар на Община – Русе, Валентин Христов, началник на кабинета на кмета и Христо Христов, радиоинженер, която да разработи необходимата документация. Срок: 15.02.2007 г.
3. Утвърждава план-сметка за бюджетните разходи на Радио – Русе за 2007 г. /приложение № 2/
4. Утвърждава план-сметка за инвестиционните разходи за създаването на Радио – Русе, които да се осигурят от Общинския инвестиционен фонд и бюджета /приложение № 3/.
5. Основният ремонт на сградата да бъде извършен до 15.08.2007 г.
6. Дава съгласие за ИПР чрез сливане на ПИ 4833 с площ 305 кв. метра и ПИ 405 с площ 210 кв. метра в кв. 97 – ул. „Борисова” № 26 и № 28 и образуване на нов УПИ.
7. Преобразува от частна в публична общинска собственост новообразувания имот по т. 6 с предназначение „за общинско обществено радио“ и го вписва в списъка /регистъра/ за имоти публична общинска собственост, като възлага на кмета да отрази промените в АОС.
8. Предоставя за безвъзмездно управление на Радио – Русе имот, публична общинска собственост, представляващ УПИ по т. 6, заедно с построената в тях масивна едноетажна сграда с площ 255.55 кв. метра.

Структура на Радио – Русе от 01.09.2007 г.

 

 

 

Длъжност

 

бр.

 

1.

 

Директор

 

1

 

2.

 

Редактори и репортери

 

5

 

3.

 

Тонрежисьор

 

1

 

4.

 

Музикален редактор

 

1

 

 

Обща численост

 

8

 

 

РАЗХОД

 

§§

 

ПЛАН ЗА ГОДИНАТА

 

IVIII.2007

 

IX-XII.2007

 

Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения

 

0100

 

25230

 

12170

 

13060

 

-Запл.на перс.,зает по труд.правоотношения

 

0101

 

25230

 

12170

 

13060

 

Др.възн.и плащания за перс.

 

0200

 

8000

 

4000

 

4000

 

-за нещатен перс.,нает по тр.правоотношения

 

0201

 

1000

 

1000

 

 

-за перс.по извънтр.правоотношения

 

0202

 

6000

 

2000

 

4000

 

-обезщетения с х-р на възн.

 

0208

 

1000

 

1000

 

 

Задълж.осиг.вноски от работодателя

 

0500

 

7650

 

3615

 

4035

 

-осиг.вн.от работодателя за ДОО

 

0551

 

5014

 

2420

 

2594

 

-здравно-осиг.вн.от работод.

 

0560

 

985

 

475

 

510

 

-вн.за доп.задълж.,осиг.от работодателя

 

0580

 

330

 

150

 

180

 

Всичко трудови разходи

 

 

40880

 

19785

 

21095

 

Всичко издръжка

 

 

47756

 

18365

 

29391

 

-материали

 

1015

 

6000

 

3000

 

3000

 

-вода, горива и енергия /газ, бензин/

 

1016

 

12000

 

6000

 

6000

 

-разходи за външни услуги

 

1020

 

Прочетено: 12