Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1180

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1180
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ1 чл.6 ал.2 и ал.3, чл.12 ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.3 и 5 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Преименува общинския културен институт „Радиоцентър – Русе” в звено общински културен институт „Радио – Русе”, считано от 01.01.2007 г., а от 01.09.2007 г. утвърждава нова структура на Радио – Русе с обща численост на персонала 8 бройки /приложение № 1/.
2. Възлага на кмета на общината да подготви и внесе в Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията предвидените в Закона за радио и телевизия и Закона за далекосъобщенията документи за лицензиране на Община – Русе като ефирен регионален обществен радиооператор с политематичен профил с марка „Радио – Русе”. За целта създава работна група в състав: председател: Силви Стефанов, общински съветник и членове: Екатерина Заякова, Мария Александрова – общински съветници, Валентин Венков, секретар на Община – Русе, Валентин Христов, началник на кабинета на кмета и Христо Христов, радиоинженер, която да разработи необходимата документация. Срок: 15.02.2007 г.
3. Утвърждава план-сметка за бюджетните разходи на Радио – Русе за 2007 г. /приложение № 2/
4. Утвърждава план-сметка за инвестиционните разходи за създаването на Радио – Русе, които да се осигурят от Общинския инвестиционен фонд и бюджета /приложение № 3/.
5. Основният ремонт на сградата да бъде извършен до 15.08.2007 г.
6. Дава съгласие за ИПР чрез сливане на ПИ 4833 с площ 305 кв. метра и ПИ 405 с площ 210 кв. метра в кв. 97 – ул. „Борисова” № 26 и № 28 и образуване на нов УПИ.
7. Преобразува от частна в публична общинска собственост новообразувания имот по т. 6 с предназначение „за общинско обществено радио“ и го вписва в списъка /регистъра/ за имоти публична общинска собственост, като възлага на кмета да отрази промените в АОС.
8. Предоставя за безвъзмездно управление на Радио – Русе имот, публична общинска собственост, представляващ УПИ по т. 6, заедно с построената в тях масивна едноетажна сграда с площ 255.55 кв. метра.

Структура на Радио – Русе от 01.09.2007 г.

 

Длъжност

бр.

1.

Директор

1

2.

Редактори и репортери

5

3.

Тонрежисьор

1

4.

Музикален редактор

1

 

Обща численост

8

РАЗХОД

§§

ПЛАН ЗА ГОДИНАТА

IVIII.2007

IX-XII.2007

Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.правоотношения

0100

25230

12170

13060

-Запл.на перс.,зает по труд.правоотношения

0101

25230

12170

13060

Др.възн.и плащания за перс.

0200

8000

4000

4000

-за нещатен перс.,нает по тр.правоотношения

0201

1000

1000

-за перс.по извънтр.правоотношения

0202

6000

2000

4000

-обезщетения с х-р на възн.

0208

1000

1000

Задълж.осиг.вноски от работодателя

0500

7650

3615

4035

-осиг.вн.от работодателя за ДОО

0551

5014

2420

2594

-здравно-осиг.вн.от работод.

0560

985

475

510

-вн.за доп.задълж.,осиг.от работодателя

0580

330

150

180

Всичко трудови разходи

40880

19785

21095

Всичко издръжка

47756

18365

29391

-материали

1015

6000

3000

3000

-вода, горива и енергия /газ, бензин/

1016

12000

6000

6000

-разходи за външни услуги

1020