Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1180

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с реализацията на проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен коридор 9”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за изпълнението на проект Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен коридор 9”, по програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 -2013г. съгласно избраното за финансиране проектно предложение с общ бюджет от 7 757035,90 евро (включващ разхода за подземните комуникации);

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)