Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1181 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол № 31/12.09.2022г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 17.00 кв.м. по улична регулация от поземлен имот № 504.1648 – ул. „Клокотница“, с. Червена вода, община Русе, придаван къмУПИ V-1404А, в кв. 87 по плана на с. Червена вода, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 17 кв.м. по улична регулацияот поземлен имот № 504.1648 – ул. „Клокотница“, с. Червена вода, община Русе, придаван къмУПИ V-1404А, в кв. 87 по регулационния и кадастрален план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, на Маргарита Кръстева Кърнева и Панайот Стефанов Кърнев, които придобиват в режим на СИО, след заплащане на Община Русе цена в размер на 250,00 лева (двеста и петдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)