Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1181 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет –  Русе реши:

1.Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина „Иглика“, БУЛСТАТ: 827144673, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.4.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ помещение (бивш логопедичен кабинет), разположено в партерния етаж на вход 3 от жилищен блок „Яворов“, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, вход 3, етаж 0, намиращ се в сграда №4, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по КККР на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, брой нива на обекта: 1, с площ от 84,80 кв.м., заедно с прилежащите 1,094% идеални части от общите части на сградата.

2.След предоставянето безвъзмездно за управление на общинския имот по т. 1 в полза на Детска градина „Иглика“, БУЛСТАТ: 827144673, обявява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.4.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващо помещение (бивш логопедичен кабинет), разположено в партерния етаж на вход 3 от жилищен блок „Яворов“, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, вход 3, етаж 0, намиращ се в сграда №4, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по КККР на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, брой нива на обекта: 1, с площ от 84,80 кв.м., заедно с прилежащите 1,094% идеални части от общите части на сградата, за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)