Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1181

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1181
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС и чл.19 от Закона за управление на отпадъците, общинският съвет реши:

І. В чл.2 създава нова точка 4 с текст „Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и отпадъци от тях”
ІІ. Създава нов раздел след раздел „Строителни отпадъци – третиране и транспортиране”: „Определяне на реда за събиране и управление на ИУМПС и отпъдаците от тях, намиращи се върху държавна или общинска собственост” както следва:
Чл.46 (1) „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) Моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
б) Моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) Моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
г) Моторното превозно средство е предадено от собственика или упълномощено от него лице на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 14.
(2) „Отпадък от МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:
1. Излезли от употреба моторни превозни средства;
2. Материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

Чл.47. Наредбата третира ИУМПС от категориите L 2, L 4, M 1 и N 1, по смисъла на чл.149, т.1 „б”, 1”г”, 1 ”д”, 2 ”а”, 3 „а” от Закона за движение по пътищата, както и за техните компоненти и материали от МПС и ИУМПС.
Чл. 48. /1/ Кметът на Общината :
1. определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно  съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и
вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по  Наредбата за  изискванията за третиране на отпадъците от МПС (ПМС 311/2004 г.), индивидуално или с лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.
Чл. 49. /1/ Собственик на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващия преглед  и МПС не се съхранява в имот частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация на основание представено доказателство за съхраняване на МПС в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.
/3/ Когато собственик на МПС не изпълнили задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.54.
/4/ Собствениците на ИУМПС ги предават на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектуване.
/5/ До предаване на ИУМПС на площадките за временно съхранение или в центровете за разкомплектуване , собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти – частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.
/6/ В случаите по ал.5 се забранява разкомплектуването на ИУМПС.
Чл. 50. Кметът на общината назначава Комисия за установяване, че дадено МПС е излязло от употреба, проверка на представената за него преписка и установяване на неговия собственик, в състав:
инспектор от сектор „Транспорт”
инспектор от отдел „ООС”
инспектор от РПУ
инспектор от звено КООРС
Чл. 51. На всички МПС, за които има съмнение че са ИУМПС, намиращи се на терен общинска или държавна собственост се залепя на видно място предписание на собственика на МПС. Същото представлява стикер по образец, одобрен от Общински съвет, който съдържа следната информация:
1. „Предписаниe №……., дата……….”
2.Уведомяваме собственика на ………………………………………………………
/МПС, вид, марка, цвят, рег.номер, адрес на паркиране/ да премести описаното МПС
3. Представете в Община Русе, ул. Олимпи Панов №6, ет.4, стая 3 документ за собственост и талон от последния технически преглед на МПС.
4. При непредприети действия от Ваша страна и неявяване в гореописания срок МПС ще бъде считано за ИУМПС и отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците и принудително преместено и предадено за разкомплектуване на лице по договор с Община Русе.
5. Срок за изпълнение на предписанието 14 дни от датата по т.1.
Чл.52. (1) При явяване на собственика или упълномощено от него лице в срока по чл. 51 и:
1. собственика представи документи, от които е явно видно, че МПС отговаря на изискванията за излязло от употреба, длъжностното лице съставя протокол с предписание за преместване със срок 14 дни от връчването му. Същият се изготвя в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
2. собственика представи документи, от които е видно, че МПС не отговаря на изискванията на ИУМПС, длъжностното лице съставя и оформя преписка с наличните /изискуеми/ документи и протокол с предписание, че МПС не е излязло от употреба. Същият се изготвя в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
(2) При неявяване в срока по чл.51, се съставя протокол за неявяване на собственника, подписан от длъжностното лице и представител на КООРС, който се предава за разглеждане от Комисията по чл.50.
Чл.53. (1) При неизпълнение на предписанията от констативния протокол по чл.52, ал.1, т.1: длъжностно лице упълномощено със Заповед на Кмета на Община Русе съставя акт за административно нарушение на собственика на ИУМПС,
(2) Комисията по чл. 50 разглежда представената документация и съставя протокол с предписание за принудителното му предаване за съхраняване и разкомплектуване на лице, имащо разрешение за дейности с отпадъци, по чл.12 от ЗУО, с което Община Русе е сключила Договор.
Чл. 54 (1) В случаите по чл.52, ал.2 Комисията по чл.50, съставя протокол с цялата налична документация и го изпраща в КАТ за:
идентифициране на ИУМПС по номера на рамата или друг идентификационен номер
уведомяване на Община Русе за собственика на ИУМПС в едномесечен срок.
(2) След получаване на информацията от КАТ собственика се уведомява, по пощата с обратна разписка, с предписание за явяване в Общината в 7 дневен срок от датата на получаване на предписанието,.
(3) Когато собственикът е неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към преписката по чл. 54, ал. 1 за съответното МПС се прилагат служебна записка и/или други документи удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.

Чл.55 (1) За ИУМПС, чиито собственици не са изпълнили предписанието и след уведомяването им, съгласно чл.54, ал.2 или не могат да бъдат уведомени – чл.54, ал.3, се пристъпва към принудително преместване.
(2) На собствениците на ИУМПС, които не са изпълнили предписанието по чл.54, ал.2 и ал.3 се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.
Чл.56. /1/ Лицата, сключили договор с кмета на общината, за изпълнение на дейности с ИУМПС или отпадъци от тях са длъжни да :
1. събират, транспортират и приемат всички ИУМПС, по списък предоставен от Общината, за временно съхранение, като съставят констативен протокол за състоянието им.
2. водят отчетни книги по Наредба №9 от 28.09.2004 г. На МОСВ, МРРБ и МЗ.
3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ.4. уведомяват незабавно направление “Пътна полиция” – КАТ – ОДП и съответното РПУ на територията на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране .
4.  предават за разкомплектоване ИУМПС не по–рано от 14 дни от датата на приемането му за временно съхранение. Разкомплектоването на ИУМПС се извършват, съгласно чл. 143 ал.6 от ЗДП;
5.  освободят ИУМПС в срок от 7 дни, когато  собственикът е поискал връщането и е заплатил разходите  по  принудителното преместване и временното съхранение.
6. поставят на видно място ценоразпис за заплащане на разходите по принудително преместване и временно съхранение от гражданите при освобождаване на МПС, одобрен от Община Русе”
ІІІ. Променя номерацията в последващите текстове, както следва:
Чл.46 става чл.57
Чл.52 става чл.58
Чл.53 става чл.59
Чл.54 става чл.60
Чл.55 става чл.61