Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1181

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.146 ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски дружества “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, “Изкуство Д.В.” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Общински пазари” ЕООД, “Обреден дом” ЕООД, “ДКЦ-1-Русе” ЕООД, “ДКЦ-2-Русе” ЕООД, “ЦДМ-1-Русе” ЕООД, “МЦ-1-Русе” ЕООД, “ЦПЗ-Русе” ЕООД, „КОЦ – Русе” ЕООД, „ЦКВЗ д-р Вл.Горанов – Русе” ЕООД, „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД и “МЦРСМ-1-Русе” ЕООД.
2. Определя дивидент:
2.1. Отчисления 50% за общината от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2010 г., както следва:

Счетоводна печалба /хил.лв/ Нетна печалба
/хил.лв/ Отчисления за Общината – 50%
/хил.лв/
1. „Общински пазари” ЕООД 422 380 190

2.2. Да бъдат освободени от внасяне на дивидент: “Паркстрой” ЕООД и “Обреден дом” ЕООД – за изпълнение на инвестиционната си програма за 2011 г., както и общинските търговски дружества – лечебни заведения.
Дивидентът се внася по сметка на Общината до 30.06.2011 г.
3. Избира проверители – експерт-счетоводители за заверка на годишните счетоводни отчети на общинските дружества за 2011 г., както следва:
3.1. Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/27.10.1992 г. за “Общински пазари” ЕООД, “Хляб и хлебни изделия” ЕООД и “Паркстрой” ЕООД.;
3.2. Диана Георгиева Пенчева – диплом №380/1997 г. за “ЦКВЗ д-р Вл.Горанов – Русе” ЕООД и „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД.
3.3. Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за “ДКЦ–1– Русе” ЕООД, „ДКЦ–2–Русе” ЕООД и “КОЦ – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)