Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1182 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1 във връзка с чл.36, ал. 2, т. 7, б. „д“, подбуква „бб“ от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на вида на социалната услуга резидентен тип от:
1. Защитено жилище – гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Яребична“ № 4, в имот, описан в акт за общинска собственост № 2095/10.08.1998 г., с капацитет 8 места;
2. Защитено жилище – гр. Русе, ж.к. „Дружба“ № 3, ул. „Йоаким Груев“ № 3, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 1, описан в акт за общинска собственост № 871/23.10.1996 г., с капацитет 8 места;
3. Защитено жилище – гр. Русе, ж.к. „Дружба“ № 3, ул. „Йоаким Груев“ № 3, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 2, описан в акт за общинска собственост № 570/14.06.1996 г., с капацитет 6 места,
на
1. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в общински имот, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Яребична“ № 4, описан в АОС № 2095/10.08.1998 г., с капацитет 8 места;
2. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в общински имот, намиращ се в гр. Русе , ж.к. „Дружба“ № 3, ул. „Йоаким Груев“ № 3, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап.1, описан в АОС № 871/23.10.1996 г., с капацитет 8 места;
3. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в общински имот, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба“ № 3, ул. „Йоаким Груев“ № 3, бл. 52, вх. В, ет. 1, ап. 2, описан в АОС № 570/14.-6.1996 г., с капацитет 6 места,
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да направи предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за издаване на заповед за промяна на вида на социалната услуга, съгласно т. 1 от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)