Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1182 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 22.08.2019 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе (или в случай на настъпила обективна невъзможност, заседанието да бъде насрочено до 30.09.2019 г.), оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 22.08.2019 г. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе (или в случай на настъпила обективна невъзможност, заседанието да бъде насрочено до 30.09.2019 г.), както следва:

1.  Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 година в размер на 21 000 лева /двадесет и една хиляди лева/.

2.  Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 22.08.2019 г. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе (или в случай на настъпила обективна невъзможност, заседанието да бъде насрочено до 30.09.2019 г.), оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)