Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1182

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1182
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Приема следните изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе:
В чл. 5 се правят следните изменения: 
– в ал. 1 т. 2 се изменя, както следва: “одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”;
– в ал. 1 т. 8 се изменя, както следва: думата “определя” се заменя с думата “избира”, а думата “тях” се заменя с думите “техните органи”;
– в ал. 1 се създава нова т. 25 със следното съдържание: „Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове”;
– ал. 5 се допълва, като след думата „инструкции” се добавят думите “и декларации”.
В чл. 6 се правят следните изменения:
– в ал. 2 първото изречение придобива следната редакция: „Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат предвидената в чл. 32 ал. 1 ЗМСМ клетва: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие “
и ал. 2 се допълва, като се създават нови изречения 2 и 3: изр. 2: „Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия.”; изр. 3: “Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.”
– ал. 4 се отменя.
Чл. 7 се изменя, както следва: думите “от присъстващите общински съветници” се заменят с “общински съветник”.
В чл.13, ал.1 да отпадне цифрата „4”.
Чл. 16 (5) се изменя, както следва: „Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.”
Чл. 17 се допълва, като се създава ново изр. 2: „Общинският съвет определя възнаграждението на председателя в зависимост от обема на работата, която извършва, но в размер, не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.”
В чл. 23 т. 1 се изменя, както следва: думите “неговите комисии” се заменят с думата “комисиите”.
В чл. 24 се правят следните измененения:
– в ал. 1 т. 3 се изменя, както следва: думата “пред” се заменя с думите „чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комиси”;
– в ал. 1 т. 5 се изменя, както следва: ”когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината”;
– в ал. 1 т. 6 се изменя, както следва: „при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт”;
– в ал. 1 т. 7 се изменя, както следва: думата „местожителството” се заменя с думите “постоянния му адрес извън територията на общината”.
– в ал. 1 т. 9 се изменя, както следва: ”при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост”;
– ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: ”Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по чл. 24 ал. 1 т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.”
– ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „В 3-дневен срок от получаване на документите по ал. 5 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в 3-дневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори . Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в 3-дневен срок от влизането му в сила.”;
– ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 6, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА.”;
– създава се нова ал. 5: „Ако в срока по ал. 4 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.”;
– създава се нова ал. 6: „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по т. 9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
Чл. 44 се изменя, както следва:
– ал. 2 се допълва, като се създава ново изр. 2: „По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.”;
– създава се нова ал. 3: „Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.”
Чл. 63 се изменя, както следва:
– ал. 1 се допълва, като след думите „срока по чл. 64 ал. 1” се добавя изразът „до началото на заседанието на ОбС”;
– ал. 2 се допълва, като се създава нова т. 3: „Други въпроси, за които е постигнато съгласие за включване в дневния ред на председателски съвет.”
В чл. 83 (2) т. 2 се допълва, като след израза “въздържал се” се добавя изразът „или чрез система за електронно гласуване”.
В чл.89, ал.2 да се допълни „и резултатите от поименното гласуване”.
В чл.90 се добавя „Протоколите се публикуват в интернет в 14 дни след подписването им.”
В чл. 103 (1) се изменя, както следва:
– “Всички актове на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез:”
– и се допълва, като се създава нова т. 4: „Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон.”