Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1182

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе, във връзка с чл. 54 ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост върху следните имоти:
1.1. Лесопарк”Липник” в землището на с. Николово, местност „Текето”, разположена е върху 1081,872 дка, състояща се от следните имоти: №№000517; 000518; 000520; 000522; 000523; 000536; 000541; 000542; 000543; 000549; 000717; 000721; 000722; 000723; 000748; 000749; 000751; 000753; 000754; 000756; 000757; 000758 и 000759.
1.2.Застроен терен, представляващ ПИ №2 с площ 6 531 кв. м. построените в него сгради в с. Николово, Община Русе., предмет на АДС №2208/27.02.2003 г.
1.2.1.Сграда „Кантон” – триетажна сглобяема със застроена площ 210 кв.м.
1.2.2.Метално хале – едноетажна сграда със застроена площ 299,5 кв. м.
1.2.3.Метално хале – едноетажна сграда, метална конструкция, със застроена площ 451,4 кв. м.
1.3. Корпусите „К” и „Л” от сградата на Доходното здание, пл.Свобода № 4, гр.Русе, описани в АДС №4698/2009 г.
1.4. ЖП Общежитие – пететажна сграда стоманобетонна конструкция, състояща се от сутерен и първи етаж със застроена площ 587 кв.м, а ІІ, ІІІ, ІV и V етаж със застроена площ 426 кв. м., предмет на АДС №1113/18.03.2002 г.
1.5. Урегулиран поземлен имот УПИ VІ – 85, ІІ – А етап с площ от 68 230 кв. м. по плана на гр.Русе и построените сгради от ГУ ”Митници”, описани в АДС №3520/2005 год.
1.6. Незастроен терен, представляващ УПИ І-565, кв.56 с площ 1 711 кв.м. по регулационен план, а по кадастрална карта ПИ с идентификатор 63427.2.565 с площ 1705 кв. м., находящ се по ул. ”Червен” №2, ъгъла с ул. ”Цар Калоян” по плана на гр. Русе, предмет на АДС №3786/29.09.05 г.
1.7. Част от партерния етаж на вх.”Д” със застроена площ 256,51 кв.м., заедно с 10,15% ид.ч. от об.ч. и ОПС, предмет на АДС №343/03.11.2000г. и административни помещения в партерния етаж на вх.”Е” със застроена площ 350,82 кв.м, заедно с 10,37% ид.ч от общ. ч. и ОПС, предмет на АДС №1531/03.06.2002 г. в ЖБ.№4, ЖК ”Дружба – ІІІ” по плана на гр. Русе.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимите имоти, описани в т. 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)