Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1183 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основани е чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 524 986.00 лв., представляващи 35 % от стойността на проекта, във връзка с договор №BG161PO001/5-02/2012/030 „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.”
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)