Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1183 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 7 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-104/22.07.2022 г. и извлечение от Протокол №33/12.12.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

Дава съгласие за продажба на едноетажна масивна сграда №100.226.1, със застроена площ от 51 кв.м., с предназначение – складова база, склад (представляваща стар млекосъбирателен пункт), с адрес: с. Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, в кв. 15 по кадастралния план на с. Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, предмет на АЧОС №10605/19.10.2022 г., вписан под №130, том 39, н.д. 8107, ДВР 13321, вх.рег.№13739 от 27.10.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на ТУНЖАЙ АЛИЕВ МУСТАФОВ (като собственик на ПИ с № 100.226 от кв. 15 по кадастралния план на с. Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, в който е разположена общинската сграда) на цена от 24 900,00 лв. (Двадесет и четири хиляди и деветстотин лева), без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

30 % от приходите от реализираната продажба да бъдат използвани за финансиране на дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)