Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1183 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 41/06.06.2019 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-63/30.05.2018 г., допълнено със заявление вх. № ОИ-10-63#1/06.06.2018 г., Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.216.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 429 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), седма категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Бъзов дол“, стар идентификатор: 63427.216.31, с номер по предходен план: 168002, предмет на АЧОС № 9145/28.03.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 174, том 11, дело № 2264, вх. рег. № 4447/11.04.2019 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 5009,30 лв. (пет хиляди и девет лева и тридесет стотинки), без дължими данъци и такси;

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.216.363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 429 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), седма категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Бъзов дол“, стар идентификатор: 63427.216.31, с номер по предходен план: 168002, предмет на АЧОС № 9145/28.03.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 174, том 11, дело № 2264, вх. рег. № 4447/11.04.2019 г., с начална тръжна продажна цена 5009,30 лв. (пет хиляди и девет лева и тридесет стотинки) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)